Putboring (uitgebreid)

 1. Grondwaterwinningen
   1. Uitzonderingen
   2. Algemene wetgeving
   3. Hoe werd het dieptecriterium vastgelegd?
   4. Wat als er ook nog andere rubrieken geldig zijn?
    1. rubriek 53.3
    2. rubriek 53.8
    3. rubriek 53.11
   5. Indienen melding of aanvragen vergunning
 2. Geothermische boringen t.b.v. uw warmtepomp
   1. Open systeem
   2. Gesloten systeem
 3. Meldingsplicht
 4. Debietmeter
 5. Heffing op het afvalwater
 6. Project M.E.R. regelgeving
 

1. Grondwaterwinningen

Voor het oppompen van grondwater is een vergunning nodig. Die vergunning is een onderdeel van de algemene milieuvergunning.

1.1 Uitzonderingen

Hierop gelden twee uitzonderingen:

 • Winningen waarbij het water uitsluitend met een handpomp wordt opgepompt.
 • Een grondwaterwinning van minder dan 500 m3/jaar waarvan het water alleen wordt gebruikt voor huishoudelijke toepassingen.

Hierbij moet er in het kader van VLAREM geen vergunning worden aangevraagd, noch een melding worden gedaan. Er moet wel een melding van eigen waterwinning worden ingediend bij de dienst heffingen van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Zijn deze uitzonderingen niet voor u van toepassing? Controleer dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet indienen in de Databank Ondergrond Vlaanderen. (Hier kan u ook de nodige formulieren downloaden.)

Heeft u een grondwaterwinning? Of bent u van plan er één op te starten?
En deze valt niet onder bovenstaande uitzonderingen?

Consulteer dan snel de on-line themaviewer rubriek 53.8.

Deze on-line toepassing maakt u wegwijs of u al dan niet een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen voor het winnen van grondwater.

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=public-rubriek53#ModulePage

Hoe werkt deze on-line themaviewer voor het bepalen van de klasse voor een winning van grondwater?

Zie hierboven: Hoe bepaalt u uw dieptecriterium? 

1.2 Algemene wetgeving

Hebt u een grondwaterwinning waarbij u grondwater gebruikt (o.a. watervoorziening voor mens of dier, voor proces, voor reiniging,…), dan moet u de rubriek 53.8 (in bijlage 1 aan titel I van het VLAREM) zeker bekijken. Mogelijk is er ook nog een extra rubriek die mee de vergunningsklasse bepaalt (zie verder).

Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer- kingen Coördi-

nator

Audit jaar- verslag Vlarebo
53.8. Boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan vermeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7. en 53.12., waarvan:
het totaal opgepompte debiet kleiner of gelijk is aan 5000 m³ per jaar en alle putten een diepte hebben die kleiner of gelijk is aan het locatie specifieke dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit 3
het totaal opgepompt debiet groter is dan 5000 m³ per jaar en kleiner of gelijk is aan 30.000 m³ per jaar of minimaal één put een diepte heeft die groter is dan het locatie specifieke dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij het totaal opgepompte debiet kleiner of gelijk is aan 30.000 m³ per jaar 2 W N
het totaal opgepompt debiet groter is dan 30.000 m³ per jaar 1 W N

Hieronder de klasse indeling op basis van de grondwaterwinning. Indien u voor een andere activiteit al onder een hogere klasse ingedeeld bent, bepaalt dit de klasse van uw inrichting.

stroomschema rubiek 53_8l

Bent u een bedrijf/instelling?

Indien u op jaarbasis in totaal (dus alle grondwaterwinningen van uw bedrijf/instelling samen) meer dan 30 000 m³/jaar nodig heeft, moet u een milieuvergunning klasse 1 aanvragen. Indien uw totale waterbehoefte meer dan 5 000 maar maximaal 30 000 m³/jaar bedraagt, moet u een milieuvergunning klasse 2 aanvragen. Bij een waterbehoefte van maximaal 5 000 m³/jaar is het afhankelijk van de diepte van de diepste grondwaterwinning van het bedrijf. Indien deze een diepte heeft die groter is dan het dieptecriterium, moet u een milieuvergunning klasse 2 aanvragen. Indien alle putten een diepte hebben die kleiner of gelijk is aan het dieptecriterium ter plaatse, moet u enkel een melding doen.


1.3 Hoe werd het dieptecriterium vastgelegd?

Hoe werd dit dieptecriterium vastgesteld? Enerzijds zijn er bepaalde gebieden waarbinnen er slechts tot een beperkte diepte mag geboord worden (waterwingebied, beschermingszones type I en II rond drinkwaterwinningen). Anderzijds zijn er gebieden die gevoeliger zijn naar het oppompen van grondwater. Zo is er een vergunningsplicht in en nabij speciale beschermingszones (gebieden die werden aangewezen voor bepaalde habitats en/of soorten ter uitvoering van de Vogel- of de Habitatrichtlijn) door hun status, maar geldt er ook een beperking naar de diepte in gebieden waar er verzilt grondwater voorkomt, omdat een grondwaterwinning hier voor een verstoring kan zorgen.

De kaart hieronder is raadpleegbaar via de online themaviewer rubriek 53.8. Hiermee kan u eenvoudig zoeken naar de gewenste locatie en een schermafdruk bekomen.

kaart dieptecriteria

Kaart met de dieptecriterium voor VLAREM rubriek 53.8 - Bepalen van de klasse voor een winning van grondwater


1.4 Wat als er ook nog andere rubrieken geldig zijn?

Het is de hoogste klasse die bepaalt of u een melding moet doen, respectievelijk een milieuvergunning moet aanvragen.

Stel, u heeft een drainage waarvan u het grondwater uit de opvangput oppompt om te gebruiken als drinkwater voor uw vee. Dan is enerzijds de rubriek 53.3 (drainage) van toepassing en anderzijds de rubriek 53.8. De eerste rubriek is meldingsplichtig voor debieten kleiner dan 30.000m³/j, de tweede rubriek is, zoals hoger geschetst meldings- of vergunningsplichtig. Indien alle pompputten op het bedrijf (dus niet enkel de verzamelput van de drainage, maar ook eventuele andere winningsputten) een diepte hebben die kleiner of gelijk is aan het dieptecriterium ter plaatse, is er meldingsplicht tot 5 000 m³/jaar. Als er meer dan 5 000 m³/jaar nodig is, moet er een vergunning worden aangevraagd (klasse 2 tot en met 30 000 m³/jaar en klasse 1 indien meer dan 30 000 m³/jaar).

Voor grote grondwaterwinningen is het ook mogelijk dat de rubriek 53.11 van toepassing is. Deze rubriek is afhankelijk van de ligging (al dan niet in de nabijheid van een speciale beschermingszone) en het debiet (1 000 m³/dag in of nabij een speciale beschermingszone; 2 500 m³/dag netto elders).

1.5 Indienen melding of aanvragen vergunning

Om een melding te doen of een vergunning aan te vragen, moet u zich wenden naar het digitaal omgevingsloket. (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

2. Geothermische boringen t.b.v. uw warmtepomp

2.1 Open systeem oftewel winning- en retourboring

Betreft rubriek 53.12. Dit is een nieuwe rubriek waarbij een deel van het opgepompte grondwater terug in dezelfde watervoerende laag wordt gepompt na bijmenging van lucht. Door de zuurstof die in de lucht zit, zal dit voor een neerslag van het ijzer in het grondwater zorgen. Mits een correcte opbouw van de grondwaterwinning en een specifieke sturing ervan, kan er zo grondwater worden opgepompt dat slechts een beperkte hoeveelheid ijzer bevat.

A.d.h.v. het dieptecriterium en het debiet dat u nodig heeft, kan u bepalen welke klasse u moet indienen.

Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer- kingen Coördi-

nator

Audit jaar- verslag Vlarebo
53.12. Boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning met inbegrip van terugpompingen van belucht grondwater in dezelfde freatische watervoerende laag voor ondergrondse beluchting, waarbij:
het totaal netto opgepompt debiet kleiner of gelijk is aan 30 000 m³ per jaar 2 W N
het totaal netto opgepompt debiet groter is dan 30 000 m³ per jaar 1 W N

2.2 Gesloten systeem oftewel verticale bodemwarmtewisselaars/sondes

Bij het boren van verticale bodemwarmtewisselaars dient u geen vergunning aan te vragen tot een diepte van 150 meter, aangezien er met een circulair systeem gewerkt wordt waarbij er geen water wordt onttrokken uit de ondergrond. Een diepte > 150 meter komt zelden voor bij verticale bodemwarmtewisselaars. Indien dit toch het geval is, dient u een vergunning klasse 2 aan te vragen.

3. MELDINGSPLICHT

Een grondwaterwinning moet u steeds melden aan de VMM. Een aan- of afmelding is van groot belang voor de bepaling van de heffing op waterverontreiniging, en bij grootverbruikers ook voor de heffing op de grondwaterwinning en voor de grondwatervergunning.

De VMM bezorgt deze gegevens aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de grondwaterwinning ligt, en aan de watermaatschappij. De gegevens van klasse 1 grondwaterwinningen worden doorgegeven aan de deputatie van de provincieraad en de afdeling milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

4. DEBIETMETER

Sinds 1 januari 2010 moet elke grondwaterwinning beschikken over een debietmeter. Dat geldt ook voor grondwaterwinningen aangewend voor de irrigatie in open lucht in de land- en tuinbouw.

Debietmeters zijn echter niet verplicht voor:

 • grondwaterwinningen uitgerust met een handpomp;
 • grondwaterwinningen voor huishoudelijke doeleinden tot maximum 500m³ per jaar.
 • draineringen nodig om het gebruik of de exploitatie van bouw- en weilanden mogelijk te maken.

Het grondwaterpeil van een vergunde winning moet altijd gemeten kunnen worden. (peilbuis) Eveneens moet de opgepompte hoeveelheid grondwater geregistreerd worden. Aan de hand van de debietmeter bepaalt men de heffing op het onttrekken van het grondwater en de heffing op het afvalwater. Deze debietmeter moet geijkt zijn, en volgens de voorschriften van de fabrikant geplaatst.

5. Heffing op het afvalwater

Vlaamse Milieumaatschappij - www.heffingen.be

Iedereen die water verbruikt van een watermaatschappij of een eigen waterwinning, of water loost, moet een bijdrage voor de zuivering van het afvalwater betalen.

 • Particulieren die enkel leidingwater gebruiken, betalen die bijdrage via de waterfactuur die ze van hun watermaatschappij ontvangen.
 • Wie een eigen waterwinning heeft of meer dan 500m³ leidingwater per jaar verbruikt, betaalt een heffing op de waterverontreiniging.
 • Pomp je grote hoeveelheden grondwater (>500m³/jaar) op? Dan is er nog een bijkomende heffing op de winning van grondwater.

Berekening heffing op het afvalwater: https://www.vmm.be/water/heffingen/bereken-je-heffing

6. Project – M.e.r.-regelving

Hierbij word de impact van de putboring bekeken op alle relevante compartimenten zoals lucht, geluid, oppervlaktewater, natuur, …